Mức độ dịch vụ thỏa thuận – Service Level Agreement (SLA)

Trong trường hợp do các nguyên nhân ngoài mong muốn, chúng tôi cam kết cộng thêm số giờ sử dụng dịch vụ đối với khách hàng như sau:

Thời gian hoạt động của máy chủ Số giờ không hoạt động tương đương
(Giờ)
Thời gian cộng thêm cam kết
(Ngày)
99.90% 98.76 0
99.85% 13.14 2
99.80% 17.52 3
99.75% 21.90 4
99.70% 26.28 5
99.65% 30.66 7
99.60% 35.04 8
99.55% 39.42 9
99.50% 43.80 10